LUDOVERÁN 2023

PROGRAMA CONXUGA CONCILIACIÓN. MODALIDADE VACACIÓNS LÚDICAS 2023

Coma todos os anos a ludoteca inicia unha nova tempada de verán intentando cumprir coa maior e mellor calidade os seus fins educativos e sociais. Terá lugar nos meses de xullo a agosto de 2023.

As prazas son limitadas. O prazo de presentación de solicitudes é do 1 ao 31 de maio de 2023, ambos incluídos.

Lugar de presentación de solicitudes:

  • Na sede Electrónica do Concello de Vedra (apartado de Servizos sociais – Inscrición en actividades de conciliación):  PREME AQUÍ   
  • De xeito presencial: PREVIA CITA (981 814 693 ou 981 814 612) no rexistro do concello ou nos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento ad­ministrativo Ccmún das AAPP.

Documentación:

  • Solicitude de ludoteca de verán
  • Fotocopia do libro de familia ou certificado de inscrición de nacemento do menor do Rexistro civil.
  • Documentación xustificativa da situación laboral dos proxenitores ou titores legais (vida laboral, última nómina, último recibo de pagamento da cota de autónomos, situación de desemprego, situación de ERTE, etc.).
  • Declaración de IRPF do último ano ou xustificante acreditativo de non ter que presentala.
  • Certificado de empadroamento colectivo, en caso de menores non empadroado/as en Vedra.
  • Copia do libro de familia numerosa, no seu caso.

Para calquera información poñerse en contacto nos teléfonos 699 041 486 ou 981 81 46 93 e no serguinte carmen.sabio@concellodevedra.gal 

Normativa reguladora:

  • Ordenanza reguladora Programa CONXUGA (BOP A Coruña núm. 156, do 21.09.2020)
  • Modificación á ordenanza (BOP A Coruña núm. 157, do 19.08.2022)