Oferta emprego público 2018

CONVOCATORIA 1 PRAZA AUXILIAR ADMINSTRATIVO/A

Publicación da Resolución da alcaldía pola que se aproba  a listaxe provisional de persoas admitidas e excluidas ás probas selectivas para a provisión dunha praza de auxiliar administrativo/a como funcionario/a de carreira, incluída na Oferta de emprego do Concello de Vedra para 2018.

Achégase ficheiro relativo ás persoas que non fixeron entrega do certificado do Celga xunto coa instancia.