Aprobación incial da modificación da Ordenanza fiscal nº 6 reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos