COLECTORES XERAIS E EDAR DE VEDRA

 

 

Proxecto

LEVANTAMENTO SUSPENSIÓN DOS TERMOS E INTERRUPCIÓN DO PRAZO DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN:

INVESTIMENTO: PROXECTO MODIFICADO DE COLECTORES XERAIS E EDAR DE VEDRA. VEDRA (A CORUÑA)

EXPEDIENTE : 2020/C003/000002

En virtude do disposto na Disposición adicional oitava do R.D.L 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer frente ao impacto económico e social do COVID-19 (BOE num. 126/20, do 6 de maio) , levántase a suspensión dos termos e interrupción dos prazos do procedemento de contratación do investimento arriba indicado.