Mesa Contratación Permanente

 

De acordo co establecido na Lei 30/2007, do 30 de outubro, e no artigo 21 do Real Decreto 817/2008, do 8 de maio, que a desenvolve parcialmente, a Xunta de Goberno acordou  designar como membros da Mesa de Contratación Permanente deste concello aos seguintes Sres/Sras:

PRESIDENTE

Titular: D. Manuel Costa Carneiro (PP)

Suplente: D. Enrique Vázquez Martínez (PP)

VOGAIS:

Vogal 1º (titular):  D. Carlos J. Méndez –Losada Abalo (Secretario-Interventor municipal)

Vogal 2º (titular): D. Xesús Castro Blanco (BNG)

Suplente: D. Jesús González Corbelle (PSdeG-PSOE)

Vogal 3º (titular): Dª. Nerea Garrido Montenegro (Técnica de xestión económica do concello)

Suplentes: Dª. María Cruz Vilas Giadanes  (Técnica de emprego do concello)

                  Dª. María Teresa Amenal Junquera (Xefa de Negociado de Urbanismo do concello)

Vogal 4º: 1 técnico/a designado pola Alcaldía.

SECRETARIA TITULAR: Dª. María Mercedes Pereiras Caldelas (Funcionaria municipal)

Secretario/a suplente: un/unha funcionario/a municipal.