Mesa Contratación Permanente

Designación membros Mesa de Contratación Permanente do Concello de Vedra

ANUNCIO

Mesa de Contratación Permanente do Concello de Vedra

O Pleno do Concello, en sesión extraodinaria celebrada o día 28 de xuño do ano 2023, acordou designar aos membros da Mesa de Contratación Permanente do Concello de Vedra, actualizados os cargos con data 8 de xuño de 2024, que asistirá aos órganos de contratación do Concello de Vedra (Alcaldía e Pleno), quedando constituída do seguinte xeito:

PRESIDENTE

Titular: D. Manuel Costa Carneiro (PP)

Suplente: D. Enrique Vázquez Martínez (PP)

VOGAIS:

Vogal 1º (titular):  María Mercedes Pereiras Caldelas (Secretaria-Interventora accidental municipal)

Vogal 2º (titular): D. Xesús Castro Blanco (BNG)

Suplente: D. Jesús González Corbelle (PSdeG-PSOE)

Vogal 3º (titular): Dª. Nerea Garrido Montenegro (Técnica de xestión económica do concello)

Suplentes: Dª. María Cruz Vilas Giadanes  (Técnica de emprego do concello)

Vogal 4º: 1 técnico/a designado pola Alcaldía.

SECRETARIA TITULAR: Dª. María Teresa Amenal Junquera (Xefa de Negociado de Urbanismo do concello)

Secretario/a suplente: un/unha funcionario/a municipal.