CMI Centro de Información á Muller

ÉO CIM, en colaboración cos Concellos de Boqueixón e Touro, é un servizo gratuíto, permanente, especializado e confidencial que atende de xeito integral ás mulleres e que ten coma finalidade ofrecerlle recursos persoais e sociais necesarios para a súa incorporación nos diferentes ámbitos da vida: familiar, social, laboral... en igualdade.

Ofrece un servizo gratuíto de atención e asesoramento ás mulleres que sofren violencia de xénero.

Axuda a detectar os casos, informa dos recursos existentes, ofrece asesoramento xurídico e atención psicolóxica, e actívanse os procedementos necesarios para a súa protección e de forma coordinada cos demais servizos implicados neste ámbito.

SERVIZOS QUE SE PRESTAN:

ÁREA XURÍDICA:
Atención e asesoramento en dereito de familia (separacións, divorcios, custodia dos menores, pensións); en dereito civil (herdanzas, vivendas,...); en dereito penal (abandono, ímpao de pensións...); dereito administrativo (recursos, reclamacións...); xustiza gratuíta (solicitude, problemas cos/as letrados/as)...

ÁREA PSICOLÓXICA:
Atención, orientación, seguimento ante problemas de índole psicolóxica, tales como a ansiedade, depresión, baixa autoestima, problemas de parella, cos menores, dificultades de integración social e atención nos casos de malos tratos.

INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS DISPOÑIBLES NO ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN:
Orientación formativa e laboral, recursos dispoñibles encamiñados á consecución da igualdade, información e asesoramento en materia de igualdade de oportunidades ás mulleres que o demanden.

Horarios de Atención Directa Usuarias:

Directora CIM-Avogada: Os venres de 9.00 a 15.00 horas
Psicóloga: Os martes de 9.00 a 15.00 horas

Na Casa Consistorial de Vedra
Avda. Mestre Manuel Gómez, 1, 15885 Vedra (A Coruña)
Teléfono: 981814693