Contratación de obras e servizos - Perfil do contratante

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual do Concello de Vedra, ponse a disposición de tódolos interesados o perfil do contratante, de confomidade co establecido na Ley 30/2007 de Contratos do Sector Público.

Perfil do contratante