Mesa Contratación Permanente

 

Designación membros Mesa de Contratación Permanente do Concello de Vedra

ANUNCIO

Mesa de Contratación Permanente do Concello de Vedra

O Pleno do Concello, en sesión extraodinaria celebrada o día 10 de xullo do ano que andamos, acordou designar aos membros da Mesa de Contratación Permanente do Concello de Vedra para o mandato 2019-2023, que asistirá aos órganos de contratación do Concello de Vedra (Alcaldía e Pleno), quedando constituída do seguinte xeito:

 

PRESIDENTE

TITULAR: D. Manuel Costa Carneiro (PP)

SUPLENTE. D. Carlos Martínez Carrillo (PP)

VOGAIS

VOGAL 1º

TITULAR:  Dª. María Beatriz Amenal Junquera (PSdeG-PSOE)

SUPLENTE: Dª. Yolanda Vieiro Cebeiro (BNG)

VOGAL 2º: D. Carlos J. Méndez –Losada Abalo (Secretario - Interventor do Concello)

VOGAL 3º: Dª. Nerea Garrido Montenegro (Funcionaria do Concello)

VOGAL 4º: 1 técnico/a designado pola Alcaldía.

VOGAIS SUPLENTES: Dª. María Cruz Vilas Giadanes  (Persoal laboral fixo do Concello)

                               Dª. María Teresa Amenal Junquera (Funcionaria do Concello)

SECRETARIA TITULAR: Dª. María Mercedes Pereiras Caldelas (Funcionaria do Concello)

SECRETARIO/A  SUPLENTE: un/unha funcionario/a do Concello.

 

Vedra, 15 de xullo de 2019

O Alcalde

Asdo. Carlos Martínez Carrillo

 

Contratos tramitados de acordo ca lei 9/2017 (LCSP 2017)

 

 

 

Servizos enerxéticos e mantemento con garantía total das instalacións de iluminación pública exterior do Concello de Vedra

CONTRATOS MENORES - SUBVENCIÓN IDAE

Páxinas