Mesa Contratación Permanente

A Mesa de Contratación Permnente do Concello está constituída polo seguintes membros, designados por acordo do Pleno do Concello en sesión celebrada o 28/02/2018.

PRESIDENTE TITULAR: D. Carlos Martínez Carrillo - Alcalde

PRESIDENTE SUPLENTE: Dª. María Jesús Piñeiro Caldelas (PP)

VOGAL 1ª: Dª. Beatriz Amenal Junquera (PSdeG-PSOE)

VOGAL SUPLENTE: D. Ramón Manuel Lago Lestón (PSdeG-PSOE)

VOGAL 2º: D. Carlos J. Méndez-Losada Abalo - Secretario -Interventor

VOGAL 3º : D. Carlos J. Sanmartín Carrera

VOGAL 4º: Dª. Clara Mª Lema Rodríguez

SECRETARIA TITULAR: Dª. Mercedes Pereiras Caldelas, funcionaria do Concello.

SECRETARIO/A SUPLENTE: Un/unha funcionario/a municipal.

VOGAIS SUPLENTES: Dª Mª Cruz Vilas Giadanes, Mª Teresa Amenal Junquera.

 

 

Contratos tramitados dacordo coa Lei 9/2017, do 8 de novembro, (LCSP 2017)

 

 

 

Licitación contrato de servizos enerxéticos e mantemento con garantía total das instalacións de iluminación pública exterior

Contrato de xestión urbanística, asistencia técnica no desenvolvemento do parque empresarial e outros

Páxinas