Aprobación inicial de Ordenanza nº 26 reguladora da taxa pola prestación dos servizos de dirección de obra, control de calidade e coordinación en materia de seguridade e saúde