Mesa Contratación Permanente

 

Designación membros Mesa de Contratación Permanente do Concello de Vedra

ANUNCIO

Mesa de Contratación Permanente do Concello de Vedra

O Pleno do Concello, en sesión extraodinaria celebrada o día 10 de xullo do ano que andamos, acordou designar aos membros da Mesa de Contratación Permanente do Concello de Vedra para o mandato 2019-2023, que asistirá aos órganos de contratación do Concello de Vedra (Alcaldía e Pleno), quedando constituída do seguinte xeito:

 

PRESIDENTE

TITULAR: D. Manuel Costa Carneiro (PP)

SUPLENTE. D. Enrique Vázquez Marínez (PP)

VOGAIS

VOGAL 1º

TITULAR: D. Carlos J. Méndez-Losada Abalo (Secretario- Interventor do Concello)

VOGAL 2º

TITULAR: Dº María Beatriz Amenal Junquera (PsdeG-PSOE)

SUPLENTE: D. David Brocos Vieiro (BNG)

VOGAL 3º:

TITULAR: Dª. Nerea Garrido Montenegro (Funcionaria do Concello)

SUPLENTES: Dª. María Cruz Vilas Giadanes  (Persoal laboral fixo do Concello)

                  Dª. María Teresa Amenal Junquera (Funcionaria do Concello)

VOGAL 4º: 1 técnico/a designado pola Alcaldía.

VOGAIS SUPLENTES: 

SECRETARIA TITULAR: Dª. María Mercedes Pereiras Caldelas (Funcionaria do Concello)

SECRETARIO/A  SUPLENTE: un/unha funcionario/a do Concello.

 

Vedra, 8 de Maio de 2022

O Alcalde

Asdo. Carlos Martínez Carrillo

 

Contratos tramitados de acordo ca lei 9/2017 (LCSP 2017)

 

 

 

PLAN DE ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS

CONTRATO DE SERVIZO DE REDACCIÓN DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DO NÚCLEO TRADICIONAL DE PONTE ULLA

SUBMINISTRACIÓN DE SOPORTES PARA COLECTORES DE RSU

Páxinas