Mesa Contratación Permanente

 

Designación membros Mesa de Contratación Permanente do Concello de Vedra

ANUNCIO

Mesa de Contratación Permanente do Concello de Vedra

O Pleno do Concello, en sesión extraodinaria celebrada o día 10 de xullo do ano que andamos, acordou designar aos membros da Mesa de Contratación Permanente do Concello de Vedra para o mandato 2019-2023, que asistirá aos órganos de contratación do Concello de Vedra (Alcaldía e Pleno), quedando constituída do seguinte xeito:

 

PRESIDENTE

TITULAR: D. Manuel Costa Carneiro (PP)

SUPLENTE. D. Enrique Vázquez Marínez (PP)

VOGAIS

VOGAL 1º

TITULAR: D. Carlos J. Méndez-Losada Abalo (Secretario- Interventor do Concello)

VOGAL 2º

TITULAR: Dº María Beatriz Amenal Junquera (PsdeG-PSOE)

SUPLENTE: D. David Brocos Vieiro (BNG)

VOGAL 3º:

TITULAR: Dª. Nerea Garrido Montenegro (Funcionaria do Concello)

SUPLENTES: Dª. María Cruz Vilas Giadanes  (Persoal laboral fixo do Concello)

                  Dª. María Teresa Amenal Junquera (Funcionaria do Concello)

VOGAL 4º: 1 técnico/a designado pola Alcaldía.

VOGAIS SUPLENTES: 

SECRETARIA TITULAR: Dª. María Mercedes Pereiras Caldelas (Funcionaria do Concello)

SECRETARIO/A  SUPLENTE: un/unha funcionario/a do Concello.

 

Vedra, 8 de Maio de 2022

O Alcalde

Asdo. Carlos Martínez Carrillo

 

Contratos tramitados de acordo ca lei 9/2017 (LCSP 2017)

 

 

 

PAC-2 Adxudicación definitiva

 

      ADXUDICACIÓN DEFINITIVA INVESTIMENTOS INCLUÍDOS NA 1ª FASE DO PLAN PROVINCIAL CONTRA A CRISE DESTINADO Ó FINANCIAMENTO DOS GASTOS DE REPOSICIÓN ASOCIADOS Ó MANTEMENTO DOS SERVIZOS PÚBLICOS ESENCIAIS DO CONCELLO (PAC-2)

1.- MELLORA DO FIRME DOS VIAIS MUNICIPAIS (CÓDIGO 09.3270.0052.0)

1ª fase do plan especial de parques infantís 2009: Adxudicación definitiva. MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE PARQUES INFANTÍS

Subministración dun vehículo tipo tractor con apeiros: Adxudicación definitiva

PCC 2008-2011: Adxudicación definitiva. AMPLIACIÓN DE ABASTECEMENTO EN PONTE ULLA

Páxinas