Terras de Compostela

Como un medio para convertir ao rural no motor do seu cambio a Unión Europea promove un conxunto de medidas transnacionais dentro do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2007-2013 dentro da metodoloxía Leader (Ligazóns entre as Actividades de Desenvolvemento da Economía Rural).

No programa Leader poden participar entidades públicas ou privadas que desenvolvan a súa actividade nas áreas territoriais definidas do ámbito económico, social, cultural, veciñal, mediambiental, etc.

Para a execución deste programa puxéronse en marcha por territorios os denominados Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR). No caso de Vedra o grupo correspondente sería o GDR “Terras de Compostela”.

As subvencións poden ser solicitadas por calquera persoa física ou xurídica que promova un proxecto no ámbito de actuación do GDR que lle corresponda por zona e este proxecto se enmarca nas áreas definidas polo programa Leader como subvencionables.

Aquelas persoas ou entidades interesadas en recibir máis información sobre este programa poden poñerse en contarco co GDR “Terras de Compostela” no teléfono 981 818 357.