Regulamentos e ordenanzas municipais

······· IMPOSTOS OBRIGATORIOS·······

 

······· IMPOSTOS POTESTATIVOS·······

 

······· TAXAS ·······

 

······· PREZOS PÚBLICOS ·······

 

······· ORDENANZAS NON FISCAIS ·······

 

NOTA LEGAL: OS CONTIDOS DESTA PÁXINA SON ÚNICAMENTE INFORMATIVOS E AINDA QUE TENTAN RECOLLER CON EXACTITUDE OS DATOS DA NORMATIVA QUE MOSTRA, NON SON VINCULANTES. A ÚNICA VERSIÓN OFICIAL É A RECOLLIDA NO BOP CORRESPONDENTE.