Mesa Contratación Permanente

 

Designación membros Mesa de Contratación Permanente do Concello de Vedra

ANUNCIO

Mesa de Contratación Permanente do Concello de Vedra

O Pleno do Concello, en sesión extraodinaria celebrada o día 28 de xullo do ano 2023, acordou designar aos membros da Mesa de Contratación Permanente do Concello de Vedra, actualizados os cargos con data 8 de xuño de 2024, que asistirá aos órganos de contratación do Concello de Vedra (Alcadía e Pleno), quedando constituída do seguiente xeito:

De acordo co establecido na Lei do 30/2007 de outubro, e no artigo 21 do Real Decreto 817/2008, do 8 de maio, que a desenvolve parcialmente, a Xunta de Goberno acorrdou designar como membros da Mesa de Contratación Permanente deste Concello aos seguintes Sres/Sras:

PRESIDENTE

TITULAR: D. Manuel Costa Carneiro (PP)

SUPLENTE. D. Enrique Vázquez Marínez (PP)

VOGAIS

VOGAL 1º

TITULAR: Dª. María Mercedes Pereiras Caldelas (Secretario- Interventor do Municipal Accidental)

VOGAL 2º

TITULAR: D. Xesús Castro Blanco (BNG)

SUPLENTE: D. Jesús González Corbelle (PSdeG-PSOE)

VOGAL 3º:

TITULAR: Dª. Nerea Garrido Montenegro (Técnica de xestión económica do Concello)

SUPLENTES: Dª. María Cruz Vilas Giadanes  (Técnica de emprego do Concello)

VOGAL 4º: 1 técnico/a designado pola Alcaldía.

SECRETARIA TITULAR: Dª. Ma/ría Teresa Amenal Junquera (Xefa de Negociado de Urbanismo do Concello)

SECRETARIO/A  SUPLENTE: un/unha funcionario/a do Concello.

 

Vedra, 8 de Xuño de 2024

O Alcalde

Asdo. Carlos Martínez Carrillo

 

Contratos tramitados de acordo ca lei 9/2017 (LCSP 2017)

 

 

 

PCC 2008-2011: Adxudicación provisional. AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO EN PONTE ULLA

Prego de cláusulas administrativas particulares que rexen a adxudicación mediante procedemento aberto dun vehículo tipo tractor

P.O.S 2009: Adxudicación definitiva

 

TRAMITACIÓN : ORDINARIA

PROCEDEMENTO: PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE

ORGANO DE ADXUDICACIÓN: RESOLUCIÓN ALCALDÍA

DATA DE ADXUDICACIÓN: 13/05/2009

 

1.- ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN CASTRO, FRANCÉS, SETE E AFÓS (CÓDIGO 09.2100.0297.0)

EMPRESA ADXUDICATARIA: OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L

Fondo Estatal de Inversión Local: Adxudicación definitiva

Páxinas