Mesa Contratación Permanente

 

Designación membros Mesa de Contratación Permanente do Concello de Vedra

ANUNCIO

Mesa de Contratación Permanente do Concello de Vedra

O Pleno do Concello, en sesión extraodinaria celebrada o día 10 de xullo do ano que andamos, acordou designar aos membros da Mesa de Contratación Permanente do Concello de Vedra para o mandato 2019-2023, que asistirá aos órganos de contratación do Concello de Vedra (Alcaldía e Pleno), quedando constituída do seguinte xeito:

 

PRESIDENTE

TITULAR: D. Manuel Costa Carneiro (PP)

SUPLENTE. D. Enrique Vázquez Marínez (PP)

VOGAIS

VOGAL 1º

TITULAR: D. Carlos J. Méndez-Losada Abalo (Secretario- Interventor do Concello)

VOGAL 2º

TITULAR: Dº María Beatriz Amenal Junquera (PsdeG-PSOE)

SUPLENTE: D. David Brocos Vieiro (BNG)

VOGAL 3º:

TITULAR: Dª. Nerea Garrido Montenegro (Funcionaria do Concello)

SUPLENTES: Dª. María Cruz Vilas Giadanes  (Persoal laboral fixo do Concello)

                  Dª. María Teresa Amenal Junquera (Funcionaria do Concello)

VOGAL 4º: 1 técnico/a designado pola Alcaldía.

VOGAIS SUPLENTES: 

SECRETARIA TITULAR: Dª. María Mercedes Pereiras Caldelas (Funcionaria do Concello)

SECRETARIO/A  SUPLENTE: un/unha funcionario/a do Concello.

 

Vedra, 8 de Maio de 2022

O Alcalde

Asdo. Carlos Martínez Carrillo

 

Contratos tramitados de acordo ca lei 9/2017 (LCSP 2017)

 

 

 

P.O.S 2009: Adxudicación definitiva

 

TRAMITACIÓN : ORDINARIA

PROCEDEMENTO: PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE

ORGANO DE ADXUDICACIÓN: RESOLUCIÓN ALCALDÍA

DATA DE ADXUDICACIÓN: 13/05/2009

 

1.- ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN CASTRO, FRANCÉS, SETE E AFÓS (CÓDIGO 09.2100.0297.0)

EMPRESA ADXUDICATARIA: OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L

Fondo Estatal de Inversión Local: Adxudicación definitiva

PCC 2008-2011: Adxudicación definitiva. AMPLIACIÓN DE SANEAMENTO E ABASTECEMENTO EN LARAÑO

Páxinas